BulMarket лого

ВИП Консулт

За нас

Адвокатска кантора “ВИП Консулт” има десетгодишна практика и предлага консултации както на индивидуални клиенти, така и на фирми.

Услугите ни покриват всички сфери на правото и консултациите. Компанията развива дейността си в съответствие с новите изисквания на бизнеса и предлага правни услуги и бизнес консултации, свързани с проекти за чуждестранни инвестиции в България. Освен консултирането относно форми на инвестиране, правната форма на осъществяване на дейносттав България и разясняването на съответната правна уредба, наша основна задача е да открием за своите клиенти най-подходящите начини за постигане на целите им и да осигурим максимална защита на интересите им.

Офисите на кантората са разположени в най-бързо развиващите се бизнес региони на България – Варна, София,Банско и Благоевград, но адвокатите и консултатите ни са в състояние да обслужват клиенти на територията на цялата страна.

ВИП Консулт е официално листната на сайтовете на:Британското Посолство в България; Американското Посолство в България;Хърватското Посолство в България;Чешкото Посолство в България; Ирландското Консулство в България;Френското Консулство в България.

ВИП Консулт е член на Европейската асоциация на адвокатите и Международната адвокатска мрежа "Асоциирани адвокати".

Услуги

Недвижими имоти и строително право

 проверка и анализ на документите
 изготвяне на становища по договорите, сделката и статута на насрещната страна
 проучване на правния статут на имота
 съставяне на договори за строителство посредничество за придобиване на разрешение за строеж и промяна на статута на земята.
 съставяне на предварителни договори за покупко–продажба на недвижими имоти, договори за управление и поддръжка, договори за отдаване под наем, изготвяне на нотариални актове
 посредничество пред кредитни институции във връзка с финансиране на покупка-продажба на недвижими имоти
 съдействие и преговори във връзка с получаване на неустойки произтичащи от Предварителни и Окончателни договори
 посредничество и представителство пред нотариус

Енергийно право

• Правен анализ на различни аспекти от регулаторния режим на енергийния сектор и консултации по промени в нормативната уредба;

• Съвети по специфични правни въпроси в сферата на енергийния сектор като режим на регулиране на цените, лицензионен режим, концесионен режим и процедури, изграждане на енергийни обекти, екологичноправна нормативна уредба, защита на конкуренцията, обществени поръчки, защита на потребителите, проектно финансиране;

• Корпоративноправни, търговскоправни, вещноправни и данъчноправни аспекти на инвестициите в енергийния сектор;

• Правно структуриране на проекти за смесени дружества и публично-частни партньорства

• Правно консултиране по подготовката на необходимата тръжна документация;

• Юридически дю дилиджънс, свързан с енергийни проекти;

• Правно съдействие при провеждането на преговори;


Търговско Право

 консултации в избора на правно-организационна форма на търговец в зависимост от правната, търговска, икономическа и оциално – политическа ситуация в региона.
 учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци, както и последващи консултации във връзка с дейността им
 регистрация на последващи промени на вече учредени търговски дружества и еднолични търговци -преобразуване, вливане, сливане, прекратяване и ликвидация на търговски дружества
 юридическа помощ в сферата на търговската дейност и договорните отношения на дружествата
 изготвяне на договори с търговски представители

Договорно Право

•консултации относно сключване, тълкуване и разясняване клаузите на различни видове договори

•изготвяне на прецизни и издържани предварителни и окончателни договори, всеобхватно защитаващи правата и интересите на клиентите - покупко-продажби, комисионни, спедиционни, договори за превоз, консигнация, поръчка, изработка, наем, залог, влог,заем, дарение и др.

Разрешаване на търговски, данъчни и гражданскоправни спорове

- Неизпълнение на договори за покупко-продажба на недвижимо имущество
- Наследствени спорове
- Спорове между бизнес партньори или съдружници;
- Решения на арбитражен съд;
- Пропуснати ползи;
- Професионална небрежност;
- Разследване на измами;
- Застрахователни искове;
- Данъчно облагане на щети и компенсации;
- Съдебни процеси свързани с неизплатени задължения;
- Договорни спорове;
- Бракоразводни дела
- Извънсъдебно разрешаване на спорове посредством арбитраж и медиация.

Контакти

Варна
Ул. " Омуртаг" 20, ет.2, ап.8
052 603 183
Изпрати запитване


www. vip-consult.net
Регистрация на фирма  |  Потребителско споразумение  |  За нас  |  
BulMarket.com © 2007 Всички права запазени. BulMarket.com не носи отговорност за съдържанието на външни уеб страници.