BulMarket лого

Taxinsbg

За нас

Ние мислим за вас така, както мислим за себе си. Нашата цел е насочена винаги към постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които допринасят за успеха на вашия бизнес, при спазване на условия за пълна конфиденциалност.

Стоки

Доброволно застраховане
Доброволно Застраховане -когато сключването на застрахователният договор зависи от волята на застрахователя и застрахования, уговарят свободно клаузите.

Видове доброволни застраховки за ФЛ и Фирми

Имуществени – дом, офис, предприятие.

Покриват широка гама от рискове – пожар, природни бедствия и аварии, кражба, отговорности,загуби.

Домашно имущество
Търговски обекти и офиси
Индустриален пожар
Електронно оборудване
Строително – монтажни рискове
Загуба на наем
Загуба данни
Кибер застраховка


Транспортни застраховки– свързани са с превоза на стоки и услуги и свързаните с тях материални интереси. Осигуряват защита на товарите и превозвачите. Засягат всички видове транспорт – авиационен, морски и сухопътен.
Видове:

Карго
Отговорност на превозвача (ЧМР)
Авиационни застраховки
Застраховки на плавателни съдове
Финансова стабилност
Автокаско
автоасистанс


Застраховки Злополука– Застрахователните покрития най-често са свързани с последствията от злополука и заболяване. Видовете застраховки злополука:
Обща застраховка Злополука
Злополука на кредитополучател
Злополука на гости на хотели
Злополука на туристи
Злополука на спортисти
Трудова злополука
Злополука на учащи
Злополука на посетителите на културни и развлекателни мероприятия
Селскостопански застраховки:
Земеделски култури застрахователно решение срещу загуби на селскостопански култури, насаждения и реколтата от тях, причинени от природни бедствия
Животни – осигурява необходимото застрахователно покритие срещу загуби при смърт или унищожаване на животни, птици, риби и кошери с пчели от злополуки, заразни и незаразни болести, клане по необходимост.
Финансови рискове:
Кредити – Застраховат се вземанията на български финансови институции (банки), представляващи дьлжими погасителни плащания от страна на български юридически или физически лица, във връзка с отпуснати от застрахования банкови кредити.
Гаранции – Застрахова се риска от финансови загуби и/или допълнителни разноски във връзка с плащания по посочен в застрахователната полица пряк или непряк гаранционен договор (гаранция).
Разни финансови рискове – Застраховките покрива финансова загуба, произтичаща от различни облигационни и търговски правоотношения – договор за продажба (стоков кредит), банкови кредити и гаранции, договори за лизинг и наем. Покрива се финансовия риск на продавача (доставчика), банката кредитор или издател на банковата гаранция, лизингодателя, наемодателя от неплащане на дължими вноски по договори между тях и клиенти – физически и юридически лица
Застраховки Живот– застраховките Живот са свързани с най-ценното на човека, а именно неговото здраве. Този вид застраховка дава финансова осигуреност за Вас и Вашето семейство в случаи на неблагоприятни събития. Ако се избере подходящата програма можете да съчетаете застраховката със спестяването на средства. Докато работите и плащате застрахователните си вноски ще ползвате данъчни облекчения. Имате възможност да избирате срока на плащане на вноските – месечни или годишни. Срокът на застраховката е от 5 до 30 години при различните продукти, а валутата – по избор. В зависимост от избора на Застраховател, могат да се обособят няколко основни вида застрахови Живот:
Спестовна застраховка ЖИВОТ
ЖИВОТ, свързана с инвестиционни фондове
Рискова/ комбинирана застраховка ЖИВОТ
Детска застраховка ЖИВОТ
Застраховка на критични болести, включително като допълнително покритие


Отговорности:

Отговорност на работодателя

Отговорност на физическото лице

Отговорност на юридическото лице

Отговорност на продукта

Обща Гражданска Отговорност на:

-производствена дейност

-непроизводствена дейност

-монтаж,демонтаж,поддръжка на машини и съоражения

-поддръжка и почистване на сгради

-автосервизна дейност

Прекъсване на дейност в малки и средни предприятия

Всички рискове на предприемачаЗастраховане на събития:

-концерти

-представления

-състезания и др.

Други:

-медицински застраховки за чужбина

-мултитрип-при многократни пътувания в чужбина

-планинска туристическа застраховка

-домашни любимци

-отмяна на пътуване

Здравни застраховки:

-индивидуални

-семейни

-груповиЗадължителни-застраховки

Застраховки

Share
+1

Услуги

Цени счетоводство
Отстъпка

До 30% отстъпка за новорегистрирани дружестваза първите три месеца.

Отстъпка

При заплащане на пет месечни абонамента на веднъж шестия месец е безплатен.

Това не включва допълнителни услуги извън абонамента.

ЦЕНИ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Месечно възнаграждение

Брой документи на месец Фирми, занимаващи се само с услуги Фирми занимаващи се с търговия или с търговия и услуги Фирми, занимаващи се с производство
Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
до 20 док. месечно 105 лв. 155 лв. 205 лв.
от 21 до 40 док. месечно 155 лв. 195 лв. 235 лв.
от 41 до 80 док. месечно 185 лв. 225 лв. 285 лв.
от 81 до 120 док. месечно 205 лв. 255 лв. 305 лв.
над 121 док. месечно по договаряне по договаряне по договаряне
Фирми, регистрирани по ЗДДС
до 20 док. месечно 205 лв. 225 лв. 285 лв.
от 21 до 40 док. месечно 255 лв. 285 лв. 325 лв.
от 41 до 80 док. месечно 305 лв. 325 лв. 385 лв.
от 81 до 120 док. месечно 355 лв. 385 лв. 465 лв.
над 121 док.месечно по договаряне – мин.минимална работна заплата по договаряне – мин.минимална работна заплата по договаряне – мин.минимална работна заплата
Тези цени включват ТРЗ и ЛС обслужване на фирми с до 5 души персонал.
ИНТРАСТАТ
Ако фирмата премине установените прагове от НСИ за обеми вътрешнообщностна търговия, тя е задължена да се регистрира като интрастат оператор и да води определена документация и подава информация по образец всеки месец по електронен път към НАП. Ние можем да изпълняваме функция на „трета декларираща страна” и да водим от Ваше име всички документи и да подаваме по електронен път всички необходими декларации.

Таксите за услугата са следните:

· нулева декларация – 50 лв./месец;

· до 2 придобивания/изпращания на месец – 65 лв./месец;

· до 5 придобивания/изпращания на месец – 85 лв./месец;

· до 10 придобивания/изпращания на месец – 120 лв./месец;

· над 10 придобивания/изпращания на месец – 120 лв. + 5 лв. за всяко следващо придобиване/изпращане.

Заб. Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

Регистрацията по ЗДДС е безплатна.

Ако искате да получите своята индивидуална оферта за счетоводно обслужване, като се отчетат всички особености на Вашия бизнес и специфични изисквания, моля изпратете запитване от формата за обратна връзка на нашия сайт или уговорете среща – на място в нашия офис.

Забележка:

„Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици, това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ.Боят на документите се измерва с броя на счетоводните записи, които изисква счетоводното отразяване на съответната стопанска операция. Пример: 1 фактура изисква от 2 до 3 броя счетоводни операции: осчетоводяване на фактурата, осчетоводяване на плащането на фактурата и отнасяне на разхода или прихода по направление в резултата.
“Персонал” е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване;
Ние си запазвамеправото да сключвамедоговори на различни от горепосочените цени;
Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).
ЦЕНИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ, НАЕМОДАТЕЛИ
Обработка на задълженията по осигуряване
Брой персонал Месечно възнаграждение
Такса ангажимент 30 лв.
До 5 души персонал по 10 лв. на човек
Над 10 души персонал по договаряне
За нерегистрираните по ЗДДС:

Изготвяне на годишна данъчна декларация и подаване по електронен път – от 50 до 100 лв., в зависимост от сложността.За регистрираните по ЗДДС:

Изготвяне на месечни Справки-декларации по ЗДДС и подаването им по електронен път, в зависимост от броя на документите:

Брой документи Месечно възнаграждение
До 20 документа 80 лв.
От 20 до 50 документа 120 лв.
От 50 до 100 документа 150 лв.
Над 100 документа по договаряне
Изготвяне на годишна данъчна декларация – БЕЗПЛАТНО.Годишно приключване на фирми без дейност през годината
Съставяне на нулева данъчна декларация, подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност, комплект справки “Годишен отчет за дейността” за представяне пред Търговски регистър – 100 лв.Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации
Консултации на място в нашия офис – 50 лв./час;

Консултации във вашия офис – 75 лв./час;

Изготвяне на писмено становище – в зависимост от сложността на казуса и срока за изпълнение, по договаряне;Подготовка на документи във връзка с кредитиране
по договаряне.

Изготвяне на отчети към БНБ
Завеждане на кредит под отчет – 50 лв.

Изготвяне на тримесечен отчет – 30 лв.

Лизингови дружества – по договаряне

Други финансови институции – по договаряне

Подготовка и попълване на формуляри по статистически извадки
Изготвяне на месечни/тримесечни справки – 50 лв. за всеки отделен случай, при сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване с нас;

Изготвяне на месечни/тримесечни справки – по договаряне, ако не сте наш клиент.

Еднократни и допълнителни такси:

– Водене на склад – По договаряне в зависимост от обема,разнообразието на стоки и стокооборота.

Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения – 20 лв. с включени държавни такси, за всеки отделен случай. Актуално състояние извадено по електронен път – 10 лв. за всеки отделен случай.

Събиране на документи от офис на клиента – 30лева
Онлайн банкиране – по договаряне
Фактуриране – по догораваряне
Счетоводни пакети – абонаменти

Контакти

София
БУЛ ЦАР БОРИС 3-ТИ
Изпрати запитване


taxinsbg.com
Регистрация на фирма  |  Потребителско споразумение  |  За нас  |  
BulMarket.com © 2007 Всички права запазени. BulMarket.com не носи отговорност за съдържанието на външни уеб страници.