BulMarket лого

СК Дал Сиат АД

За нас

Обслужването Ви за нас е предизвикателство, което непрекъснато ни мотивира, а да работим за Вашия успех - за нас е стремеж.
Ние знаем как, ние можем, ние имаме история!

Ние знаем имената на клиентите си.
Ние познаваме бизнеса Ви, както на теория, така и на практика, благодарение на активното ни участие на пазара от повече от четвърт век. Поради ангажираността ни в диалога между бизнеса, синдикатите и правителството.
Обслужвайки Вас ще се постараем да установим тясна връзка помежду ни, с цел да осигурим индивидуалната услуга, която приляга на Вас и Вашия бизнес.

Носим отговорност и споделяме Вашата.
Носим отговорност, защото колектива ни е от специалисти по целия обхват на нормативната уредба, обслужваща Вашата дейност.
Обхвата на нормативната уредба и динамиката на промените в законодателството правят ефективната счетоводна услуга непосилна за едно лице, колкото и да е компетентно. Поради това е и убеждението ни в необходимостта от колективен счетоводител.

През 30-те си години налагаме традиция и стил.
Ние работим в съответствие с утвърдените ни „Дал Сиат работни стандарти” и правилник за вътрешния ред, които налагат авангарден стил в обслужването.
За да Ви обслужваме по-ефективно от останалите в брашна, ние сме в крак с науката и иновациите.
От голямо значение на клиентите ни да бъдат обслужвани от колектив с разпознаваема визия и почерк.

Нашият екип споделя целите Ви.
Ние в ДАЛ СИАТ сме винаги в течение на най-новите законови промени в сферата на данъците, правото и финансите, касаещи компанията ви. Промените са твърде динамични, понякога доста резки и неочаквани, и за да се справите успешно с това са необходими специалисти в различни области, за да обхванат процеса в цялост.

Нашите контакти работят за Вас.
Тъй като се стремим да ви бъдем максимално полезни, за няколко десетилетия успяхме да създадем и развием широка мрежа от различни адекватни и коректни партньори, за да може освен услугите, предоставяни от нашите специалисти, да изградим една висококачествена комплексна услуга.

Имаме решенията, от които се нуждаете.
Партньорствата ни в научните и бизнес среди добавят допълнителен ресурс към компетентността на нашите екипи. Това осигурява на обслужваните от нас клиенти възможността да разчитат на експертни решения по повод възникналите им бизнезс проблеми.
Ние финансираме в изследването за решаването на нови казуси, възникнали пред бизнеса.

Дaл Сиат се роди през зимата на 1990год.
То бе създадено от деветима съдружници и от самото си начало привлече чуждестранно участие, което го постави между едрите частни фирми по онова време (собственият капитал по баланса за 1991 г. възлизаше на над 76 000 щ. долара).

Счетоводната къща на дружеството бе създадена през 1995г. Продължавайки традициите и следвайки принципите си “Дал Сиат” запази положението и знака си, като знак за качествена услуга.

Услуги

Счетоводното отразяване е цифров израз на дружествените политики и дейности.
"Работата на счетоводотеля е да съдействува на предприятието и чрезъ добра организация и правилно водене на счетоводството да бъде възможность на управлението му да контролира развоятъ на работитѢ по етапи и по отдѢлни родове работи, поддѢления или клонове и своевременно да преценява възможноститѢ за тяхното подобрение или преустановяване. ” - чл. 21. от законопроект за счетоводителите 1933 г. (текста е на старобългарски)

Счетоводство и ТРЗ

Счетоводство и отчитане:
- Обработване на Първични документи
- Изготвяне и подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по ЗДДС
- Издаване на Протоколи по чл.119 от ЗДДС
- Обработка и подаване на VIES декларации
- Обработка и подаване на ИНТРАСТАТ
- Контиране и осчетоводяване на първичните документи

ГФО - Начисляване, Обработване и подаване:
- Провеждане Инвентаризация на ДМА, ДНА, МЗ и налични финансови средства
- Изготвяне на САП и ДАП
- Приключване на счетоводни сметки
- Изготвяне на годишна оборотна ведомост, отчет, баланс, паричен поток, данъчна декларация и други съставки на ГФО
- Подаване на годишни финансови отчети и декларации към НСИ, НАП, АВ
- на Отчети за НСИ

Управленски политики и управленско счетоводство:
- Изготвяне на счетоводната политика на дружеството и / или съблюдаване за нейното спазване
- Създаване на индивидуален сметкоплан на фирма
- Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
- Подаване на информация към мениджмънта на дружество за настъпили промени в данъчно-осигурителното или трудово законодателство
- Периодични отчети и анализи за мениджмънта на дружеството
- Изготвяне на междинни финансови отчети
- Изготвяне и Обработване на месечните отчети на Паричния поток
- Извършване на вътрешнофирмен одит
- Организиране на независим финансов Одит

НАП, НОИ, ИТ проверки и ревизии:
- Изготвяне и подаване на поискани счетоводни справки
- Оформяне и подаване на поискани писмени обяснения и справки от името на Управителя и собствениците
- Изготвяне на възражения и обжалвания
- Осигуряване на място за провеждане на ревизия по чл. 115. (1)
- Упражняване на задълженията на упълномощителя

Фактуриране банкови трансакции:
- Изготвяне и издване на фактури и други документи
- Изготвяне на платежни документи
- Управление на банкови сметки/нареждане и отчитане

ТРЗ Изготвяне, Начисляване, Обработване и подаване:
- на Трудови и граждански договори, Допълнителни споразумения, и тяхното прекратяване
- на дължими трудови и извънтрудови възнаграждения
- на командировки, авансови отчети
- на дължими осигуровки и данъци върху разходите за заплати
- на Уведомление по чл. 62 от КТ, Декларация по Образец 1 и 6
- на служебни бележки, УП 2 и УП 3
- на Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
- на Отчети за НСИ

Административно-юридическа

Регистрация на Дружество / сдружение:
- на АД / ЕАД / КД
- на ООД / ЕООД
- на ЕТ
- на СД
- СНЦ / фондация / друго

Други регистрации / Сертифициране:
- Регистрация по ЗДДС
- Регистрация по ЗКИ
- Регистрация по ЗХ
- Регистрация по др. закони
- Патентоване / Разрешителни / Лицензи / Сертификати

Изготвяне на фирмени документи:
- Бизнес планове
- Правилници
- Политики
- Стандарти
- Договори / Длъжностни характеристики

Процесуално представителство:
- Пред НАП / НОИ / ИТ
- Пред държавни или общински ведомства / банки / бизнес партньори
- Пред други институции
- Осъщестяване на контрол

Други админстративно-юридически:
- Продажба на акции / дялове
- Прехвърляне на дружество
- Преобразуване на дружество / фирма
- Закриване на дружество
- Промяна в управлението / капитал / други обстоятелства

Консултации:
- По икономическа тематика
- По маркетинг и реклама
- По казуси, нерегламентирани еднозначно в действащото законодателство
- По управленски въпроси
- По счетоводни въпроси
- По данъчното законодателств
- По законодателство на други страни

Контакти

София
Антим 1, 57
Изпрати запитване


https://dalsiat.com
Регистрация на фирма  |  Потребителско споразумение  |  За нас  |  
BulMarket.com © 2007 Всички права запазени. BulMarket.com не носи отговорност за съдържанието на външни уеб страници.